Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Aardbevingsschade?
Steunpunt Bevingschade
is er voor u!

Laat uw woning
of pand bouwkundig
versterken.

Een juiste WOZ-waarde
is de fundering voor
waardecompensatie

Welkom bij Steunpunt Bevingschade

Al jaren vinden er in het gebied Noordoost-Groningen en in de kop van Drenthe aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door NAM. Inmiddels hebben deze aardbevingen ook de stad Groningen, Veendam en Drenthe bereikt. De aardbevingen leiden voor veel huiseigenaren uit het getroffen gebied tot forse schade. Schade die huiseigenaren vervolgens dienen te verhalen volgens de regels van NAM. Deze schade bestaat zowel uit fysieke schade aan- alsmede waardevermindering van woningen en gebouwen.

Steunpunt Bevingschade is in 2014 opgericht en inmiddels het meest ervaren, deskundig en onafhankelijk loket tegenover het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de Nationaal Coördinator en de overheid optredend orgaan waar gedupeerden advies en begeleiding kunnen krijgen. Deze begeleiding en advisering bestaat zowel uit het opstellen en beoordelen van een juist schaderapport, het compenseren van de waardevermindering door aardbevingen, advies bij het versterken van woningen en gebouwen alsmede juridische bijstand inzake geschillen voortkomende uit aardbevingsschade.

WOZ-waarde 2020 in aardbevingsgebied van groot belang voor de hoogte van de waardecompensatie van woningen in de waardedalingsregeling Instituut Mijnbouwschade Groningen

Eigenaren en voormalige eigenaren van woningen, bedrijven en agrarische objecten in het aardbevingsgebied let op!

Vanaf 1 september 2020 kunnen zowel huidige- als voormalige eigenaren aanspraak maken op waardecompensatie. Het blijkt dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) veelal uitgaat van het feit dat mensen op 16-08-2012 eigenaar waren. Heeft u tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 uw woning verkocht, dan geldt in principe de koopsom. Bent u tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 eigenaar gebleven dan geldt de WOZ-waarde. Laat uw WOZ-waarde voor 2020 gratis door Bezwaar WOZ-waarde controleren en wellicht kunnen zij zelfs in 2021 zorgdragen dat u nog bezwaar aantekenen. Bezwaar WOZ-waarde stelt alles in het werk om via een mede-eigenaar van de woning een nieuwe beschikking voor 2020  bij de gemeente aan te vragen waarop de WOZ-waarde staat vermeld. Tegen deze beschikking kan Bezwaar WOZ-waarde vervolgens bezwaar aan tekenen wanneer blijkt dat de WOZ-waarde te laag is vastgesteld. Een te lage WOZ-waarde kan u namelijk voor duizenden euro's benadelen.

Het dient hierbij nadrukkelijk te worden opgemerkt dat de WOZ-waarde voor 2021 niet als grondslag dient voor de waardecompensatie! Het heeft geen zin om tegen deze beschikking bezwaar te laten aantekenen als u denkt dat de WOZ-waarde te laag is.

De waardedalingsregeling

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een eerste analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. De regeling geldt zowel voor eigenaren als voormalig eigenaren van woningen, bedrijven en agrarische objecten. Vanwege de grote aantallen is de regeling vanaf 1 september 2020 stapsgewijs ingevoerd. Om te beginnen voor woningen, in 2021 volgen waarschijnlijk de bedrijven en agrarische objecten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van waarderegelingen.nl of onderstaande informatie.

Klik op één van onderstaande onderwerpen

 • Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  De navolgende percentages zijn voorlopig bekend vanuit het advies van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer en betreffen (voorlopig) gemiddelde percentages per gemeente. De Tweede Kamer heeft dit advies bijna in het geheel goedgekeurd en doorgestuurd naar de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG heeft in 2020 het hierna vermelde voorstel voor de compensatie waardevermindering door aardbevingen aan de woningbezitters in de vermelde gemeenten bekend gemaakt. Dit voorstel bestaat uit een vastgesteld percentage per postcodegebied van de WOZ-waarde van 2020. De percentages zijn berekend op postcodegebied uitgaande van een (deels) oude gemeentelijke indeling. In de percentages is rekening gehouden met het feit dat een eigenaar vanaf 2012 tot 2020 eigenaar is geweest van de woning.

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde kan zijn voor de waardecompensatie.

  Rekenvoorbeeld Stel iemand is van 2012 tot 2020 eigenaar geweest van een woning en ontvangt in 2020 van de gemeente Loppersum een aanslag van de gemeente met een WOZ-waarde van € 160.000,- en het postcodegebied geeft aan 12,8% aan compensatie voor waardevermindering. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt deze eigenaar in 2020 een vergoeding aan van € 20.480,-. Na bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl blijkt de WOZ-waarde echter € 200.000,- te zijn. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal deze eigenaar op basis van de juiste WOZ-waarde een bedrag aan waardecompensatie voor € 25.600,- aanbieden. EEN VERSCHIL VAN RUIM € 5.000,-!!!

 • Bij schade aan uw woning, als u vermoedt dat deze is ontstaan door aardbevingen.

  U kunt deze schade melden bij het Steunpunt Bevingschade. Het Steunpunt zal u adviseren over welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om tot een rechtvaardige afwikkeling van uw schade te komen.

 • Na ontvangst van het eerstelijns schaderapport.

  Het Steunpunt Aardbevingschade staat u bij als u het niet eens bent met de conclusies uit het schaderapport. In een schaderapport wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-schade. A-schade is schade die een direct gevolg is van de aardbevingen, B-schade is schade die vóór de aardbevingen al aanwezig was, maar die als gevolg van de aardbevingen is verergerd en C-schade is schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met de aardbevingen. Vooral bij B- en C-schade luidt ons advies altijd: teken niet en ga niet akkoord met het schaderapport van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), maar laat onafhankelijk onderzoek verrichten. Bij B-schade is de TCMG namelijk van mening dat u een deel van de schade zelf moeten betalen, terwijl u bij C-schade de schade helemaal zelf zult moeten betalen van de NAM. Het Steunpunt Bevingschade maakt zich hard om een contra-expertise te laten uitvoeren door een zelf aan te wijzen en onafhankelijke en deskundige expert. Steunpunt Bevingschade zal tevens namens u bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de TCMG en waar nodig beroep aantekenen bij de rechtbank. Hierdoor kan voorkomen worden dat u ten onrechte met (een deel van) de schade blijft zitten en u uw rechten verspeelt.

 • Bij het vastlopen van het schadeafhandelingstraject, na ontvangst van het contra-expertiserapport.

  Als u een contra-expertiserapport hebt laten opstellen en het bezwaarschrift is ingediend kan het advies van de contra-expert zijn dat de TCMG uw schade moet laten vergoeden. In de praktijk kan blijken dat de TCMG dit advies naast zich neerlegt. Hierdoor ontstaat er grote vertraging in de schadeafhandeling en loopt u het risico dat u zelf voor de schade opdraait. Mocht het schadeafhandelingstraject na de contra-expertise vastlopen en het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard, dan zal het Steunpunt beroep indienen bij de rechtbank om op deze wijze de rechtbank uitspraak te laten doen over de schade en het geschil.

Waardedalingsregeling mijnbouwschade woningen

Op basis van de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan een eigenaar een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning. Deze lagere waarde is het gevolg van het feit, dat de woning gelegen is in een gebied waar aardbevingen voorkomen.

Het IMG heeft een methode gekozen die het mogelijk maakt om de schade van eigenaren van zowel verkochte als onverkochte woningen te vergoeden. Het gaat om ongeveer 95.000 woningen. Vanwege de omvang is de regeling gefaseerd ingevoerd, waarbij begonnen werd op 1 september 2020. Eigenaren van woningen in Loppersum en Appingedam waren hierbij als eerste aan de beurt.

Op 1 november 2020 volgden de woningen in de gemeente Groningen en Het Hogeland, om hier vervolgens op 1 januari 2021 de eigenaren van woningen in (delen van) de gemeenten Delfzijl, Westerkwartier, Aa en Hunze, Oldambt en Midden-Groningen aan toe te voegen.

Waardecompensatie mijnbouwschade voor niet-woningen

In de door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), in opdracht van minister Wiebes, opgestelde waarderegeling ter compensatie van de waardevermindering door aardbevingen is niet alleen bepaald dat de waardedaling van woningen dient te worden gecompenseerd. Ook bij een waardeverminderingen van niet-woningen moet een compensatie geboden worden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep inzake waardecompensatie mijnbouwschade

Twijfelt u over de aangeboden vergoeding voor de compensatie van de waardevermindering van uw woning of niet-woning (hierna te noemen onroerende zaak) door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)? In dat geval zijn er een aantal mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Wij helpen u hier graag bij! Dit kan zowel middels het opstarten van een procedure bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), alsook door een zaak te beginnen tegen de gemeente inzake een onjuiste WOZ-waarde. In onder andere de navolgende gevallen kunnen wij u bijstaan en van dienst zijn:

 1. Het IMG gaat uit van een onjuiste en te lage WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het belastingjaar 2020 (waardepeildatum 01-01-2019).
 2. De objectafbakening van de onroerende zaak is onjuist waardoor de WOZ-waarde te laag is.
 3. De gerealiseerde koopsom van de onroerende zaak tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 is onjuist of niet marktconform vastgesteld.
 4. Het eigendom van de onroerende zaak is onjuist vastgesteld of niet correct verdeeld.
 5. Onjuiste erfgenaam of niet alle erfgenamen staan vermeld op de beschikking.
 6. Voormalige eigenaar wordt niet vermeld door echtscheiding.
 7. Er is sprake van een lagere WOZ-waarde door aanwezige aardbevingsschade.
 8. Het percentage voor de waardecompensatie is onjuist.

Voordelen diensten t.b.v. begeleiding naar waardecompensatie

Uiteraard zult u de vraag stellen wat uw voordelen zijn indien u ons verzoekt en machtigt om u bij te staan bij het verkrijgen van de juiste compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen. Onderstaand geven wij u een aantal argumenten aan om ons in te schakelen waardoor u de juiste en eerlijkste compensatie zult ontvangen.

 1. Beoordelen van juiste WOZ-waarde
 2. Controleren van het toegewezen percentage voor het postcodegebied waar uw onroerende zaak is gelegen correct bij het bepalen van de waardevermindering
 3. Is de periode waarover de waardecompensatie wordt uitgekeerd correct?
 4. Worden de bijkomende vergoedingen binnen de waardecompensatie juist berekend?
 5. Wordt de vergoeding voor de wettelijke rente goed vastgesteld?
 6. Wordt de waardecompensatie aan de juiste gerechtigde uitgekeerd?
 7. Controleren van de juiste koopsom als grondslag voor de compensatie van waardevermindering
 8. Ontzorgen van werkzaamheden en administratie
 9. Indienen bezwaar of beroep tegen aangeboden waardecompensatie

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website waarderegelingen.nl. Op deze website geven wij meer informatie over de compensatie voor waardevermindering door aardbevingen.

Laat uw WOZ-waarde 2020 kosteloos controleren indien u tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 eigenaar bent van een woning in het aardbevingsgebied

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te laag is ingeschat voor 2020. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer