Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Aardbevingsschade?
Steunpunt Bevingschade
is er voor u!

Laat uw woning
of pand bouwkundig
versterken.

Een juiste WOZ-waarde
is de fundering voor
waardecompensatie

Welkom bij Steunpunt Bevingschade

Al jaren vinden er in Groningen en in de kop van Drenthe aardbevingen plaats als gevolg van mijnbouw.  De aardbevingen leiden voor veel huiseigenaren uit het getroffen gebied tot forse schade. Schade die huiseigenaren vervolgens dienen te verhalen volgens de regels van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze schade bestaat zowel uit fysieke schade aan- alsmede waardevermindering van woningen en gebouwen.

Steunpunt Bevingschade is in 2014 opgericht en inmiddels het meest ervaren, deskundig en onafhankelijk loket tegenover het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de Nationaal Coördinator en de overheid optredend orgaan waar gedupeerden advies en begeleiding kunnen krijgen. Deze begeleiding en advisering bestaat vooral uit het hulp bieden aan gedupeerden bij het verkrijgen van de juiste compensatie voor woningen en gebouwen in verband met de veroorzaakte waardevermindering door de aardbevingen, het zorgdragen voor een juiste WOZ-waarde van uw woning of gebouw welke vaak te hoog is naar aanleiding van de aanwezige schade aan de woning of een gebouw, het bijstaan in het aanvragen van subsidies, adviseren inzake de keuze van de juiste makelaar bij aan of verkoop van een woning of gebouw in het aardbevingsgebied alsmede juridische bijstand inzake geschillen voortkomende uit aardbevingsschade. Voor advies inzake onjuist opgestelde schaderapporten door het IMG of de NCG alsmede bijstand voor het versterken van een woning of gebouw verwijzen wij u graag naar de organisatie Stut en Steun. De organisatie Stut en Steun kan u kosteloos bijstaan met betrekking tot vragen over wellicht onjuiste schaderapporten en versterkingsadviezen.

Voor het te voeren proces met betrekking tot het verkrijgen van de juiste WOZ-waarde en teruggave van te veel betaalde belastingen kunnen wij onze dienstverlening gratis aanbieden. Ook berekenen wij geen kosten bij het adviseren naar de juiste makelaar voor de aan- of verkoop van uw woning of gebouw in het aardbevingsgebied. Sterker nog, een eerste waardebepaling van uw woning of gebouw is altijd gratis en wordt uitgevoerd door een ervaren NVM-makelaar uit het aardbevingsgebied met de juiste kennis van zaken op het gebied van aardbevingsschade. Voor het aanvragen en verkrijgen van de juiste subsidie dienen wij echter op basis van no cure no pay een bedrag in rekening te brengen wanneer de subsidie wordt toegekend. Dit percentage bedraagt afhankelijk van de soort subsidie tussen de 5 en 10% van het uitgekeerde subsidiebedrag. Deze vergoeding is aanmerkelijk lager dan de vergoedingen welke snel opgerichte adviesbureaus vragen. Kosten voor juridische bijstand dient per geval samen met u besproken te worden door een bij ons aangesloten deskundige advocaat.

WOZ-waarde 2023 onder andere van groot belang voor het recht op waardecompensatie voor postcodegebied 9745 en Ulrum, Zoutkamp, Niekerk en Lauwersoog

Eigenaren en voormalige eigenaren van woningen in bovenvermelde gebieden, let op!

Vanaf 1 september 2020 kunnen zowel huidige- als voormalige eigenaren aanspraak maken op waardecompensatie. Het blijkt dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) echter een methodiek hanteert wat in veel gevallen onredelijk en naar het lijkt onrechtmatig is. Deze onrechtvaardigheid uit zich met name in de ondoorzichtelijke afbakening van postcodegebieden waar wel recht is op waardecompensatie en naast gelegen postcodegebieden waar eigenaren van woningen juist geen recht hebben op de waarderegeling. Het komt zelfs voor dat buren in postcodegebied 9745 hierdoor uitgesloten zijn voor de regeling terwijl de buren, omdat hun woning in postcodegebied in 9746 is gelegen, wel in aanmerking komen voor waardecompensatie. Deze mensen worden thans vaak voor meer dan € 20.000,- gedupeerd door het IMG ondanks het feit dat er zelfs nog fysieke aardbevingschade aanwezig is.

Steunpunt Bevingschade is samen met bezwaarwozwaarde.nl, advocaten, onafhankelijke taxateurs en schade-experts tegen dit onrecht op gaan treden en is inmiddels voor postcodegebied 9745 een procedure gestart bij de Raad van State. Al meer dan 100 woningeigenaren in het postcodegebied 9745 hebben zich aangemeld om het proces bij de Rechtbank te ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel van de procedure tegen het IMG is om duidelijk inzichtelijk te krijgen wat de werkelijke waardeontwikkeling is geweest in de gedupeerde postcodegebieden. Daarnaast is eveneens de schadehistorie en de nog wellicht aanwezige aardbevingschade aan de woningen van groot belang voor een juiste bepaling van de waardeontwikkeling in de laatste jaren. Doordat aardbevingschade eveneens een directe werking heeft op de juiste vaststelling van WOZ-waarde, is een correcte WOZ-waarde van enorm belang in de reeds gestarte en nog te starten procedures tegen het IMG. Wij roepen echter niet alleen de eigenaren van woningen in postcodegebied 9745 en Ulrum, Zoutkamp, Niekerk en Lauwersoog op om via bezwaarwozwaarde.nl bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde voor 2023, maar eveneens alle woningen in postcodegebieden waar geen recht is op waardecompensatie volgens het IMG maar juist wel gelegen zijn in de nabije omgeving van postcodegebieden waar het IMG wel waardecompensatie uitkeert.

Belangrijk voor u! Het indienen van een bezwaar voor u door bezwaarwozwaarde.nl is gratis en o.a. de navolgende werkzaamheden worden voor u verricht:

 • Makelaardij Schokker komt persoonlijk bij u langs voor een taxatie van u woning;
 • Makelaardij Schokker stelt een taxatierapport van u woning op en dient deze in bij de gemeente;
 • VLOK consultancy stelt namens u een bezwaarschrift op en dient deze in bij de gemeente;
 • Makelaardij Schokker en VLOK Consultancy overleggen namens u met de gemeente;
 • Makelaardij Schokker en VLOK Consultancy stellen eventueel beroep in bij de Rechtbank;
 • Indien gewenst melden wij uw aanwezige- en nog niet gemelde schade bij het IMG;
 • Begeleiding van de namens u gemelde schadeprocedure bij het IMG;
 • Ondersteuning bij aanvragen toe te kennen waardecompensatie;
 • Deskundige bijstand door onafhankelijke taxateurs, schade-experts, advocaten en adviseurs.

Laat uw WOZ-waarde voor 2023 dus gratis door Bezwaar WOZ-waarde controleren. Bezwaar WOZ-waarde stelt samen met het Steunpunt Bevingschade alles in het werk om voor u de onrechtvaardige methode van het IMG voor het bepalen van de waardevermindering door aardbevingen ongedaan te maken. De procedure bij de Raad van State in 2023 is hier een goed voorbeeld van.

Klik op één van onderstaande onderwerpen

 • Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  De navolgende percentages zijn voorlopig bekend vanuit het advies van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer en betreffen (voorlopig) gemiddelde percentages per gemeente. De Tweede Kamer heeft dit advies bijna in het geheel goedgekeurd en doorgestuurd naar de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG heeft in 2020 het hierna vermelde voorstel voor de compensatie waardevermindering door aardbevingen aan de woningbezitters in de vermelde gemeenten bekend gemaakt. Dit voorstel bestaat uit een vastgesteld percentage per postcodegebied van de WOZ-waarde van 2020. De percentages zijn berekend op postcodegebied uitgaande van een (deels) oude gemeentelijke indeling. In de percentages is rekening gehouden met het feit dat een eigenaar vanaf 2012 tot 2020 eigenaar is geweest van de woning.

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde kan zijn voor de waardecompensatie.

  Rekenvoorbeeld Stel iemand is van 2012 tot 2020 eigenaar geweest van een woning en ontvangt in 2020 van de gemeente Loppersum een aanslag van de gemeente met een WOZ-waarde van € 160.000,- en het postcodegebied geeft aan 12,8% aan compensatie voor waardevermindering. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt deze eigenaar in 2020 een vergoeding aan van € 20.480,-. Na bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl blijkt de WOZ-waarde echter € 200.000,- te zijn. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal deze eigenaar op basis van de juiste WOZ-waarde een bedrag aan waardecompensatie voor € 25.600,- aanbieden. EEN VERSCHIL VAN RUIM € 5.000,-!!!

 • Bij schade aan uw woning, als u vermoedt dat deze is ontstaan door aardbevingen.

  U kunt deze schade melden bij het beste melden bij Stut en Steun. Stut en steun zal u gratis adviseren welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om tot een rechtvaardige afwikkeling van uw schade te komen.

 • Na ontvangst van het eerstelijns schaderapport.

  Stut en Steun kan u gratis een goed en gratis advies geven over de eventuele vervolgstappen indien u het oneens bent met het in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgestelde schaderapport.

 • Bij het vastlopen van het schadeafhandelingstraject, na ontvangst van het contra-expertiserapport.

  Als u een contra-expertiserapport hebt laten opstellen en het bezwaarschrift is ingediend kan het advies van een onafhankelijke schade-expert zijn dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) uw schade wel als aardbevingschade moet laten vergoeden. In de praktijk kan blijken dat de IMG dit advies naast zich neerlegt. Hierdoor ontstaat er grote vertraging in de schadeafhandeling en loopt u het risico dat u zelf voor de schade opdraait. Mocht het schadeafhandelingstraject vastlopen en een eventueel reeds ingediend bezwaarschrift ongegrond worden verklaard, dan kan Steunpuntbevingschade samen met een onafhankelijk advocaat beroep indienen bij de rechtbank om op deze wijze de rechtbank uitspraak te laten doen over de schade en het geschil. Helaas zal de avocaat hier wel kosten voor in rekening moeten brengen. Deze kosten kunnen echter bij een succesvol beroep (grotendeels) worden terug gevorderd.

Waardecompensatie mijnbouwschade voor niet-woningen

In de door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgestelde waarderegeling ter compensatie van de waardevermindering door aardbevingen is niet alleen bepaald dat de waardedaling van woningen dient te worden gecompenseerd. Ook bij een waardeverminderingen van niet-woningen moet een compensatie geboden worden. Beschamend is om te moeten vaststellen dat het IMG niet gelukt is om een compensatieregeling voor niet-woningen zoals bedrijfspanden, winkels en agrarische objecten in het leven te roepen waardoor eigenaren verplicht zijn te wachten. Wij als Steunpunt Bevingschade kunnen u echter wellicht toch van dienst zijn bij het aanvragen van waardecompensatie rechtstreeks bij de NAM. Wij zijn in het bezit van een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland welke de mogelijkheid biedt om buiten het IMG om rechtstreeks de NAM aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering van bedrijfsmatige objecten. Graag staan wij u bij om ook voor u een juridische procedure op te starten.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep inzake waardecompensatie mijnbouwschade

Twijfelt u over de aangeboden vergoeding voor de compensatie van de waardevermindering van uw woning of niet-woning (hierna te noemen onroerende zaak) door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)? In dat geval zijn er een aantal mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Wij helpen u hier graag bij! Dit kan zowel middels het opstarten van een procedure bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), alsook door een zaak te beginnen tegen de gemeente wat betreft een onjuiste WOZ-waarde. In onder andere de navolgende gevallen kunnen wij u bijstaan en van dienst zijn:

 1. Het IMG gaat uit van een onjuiste en te lage WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het belastingjaar 2020 (waardepeildatum 01-01-2019).
 2. De objectafbakening van de onroerende zaak is onjuist waardoor de WOZ-waarde te laag is.
 3. De gerealiseerde koopsom van de onroerende zaak tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 is onjuist of niet marktconform vastgesteld.
 4. Het eigendom van de onroerende zaak is onjuist vastgesteld of niet correct verdeeld.
 5. Onjuiste erfgenaam of niet alle erfgenamen staan vermeld op de beschikking.
 6. Voormalige eigenaar wordt niet vermeld door echtscheiding.
 7. Er is sprake van een lagere WOZ-waarde door aanwezige aardbevingsschade.
 8. Het percentage voor de waardecompensatie is onjuist.

Voordelen diensten ten behoeve van begeleiding naar waardecompensatie

Uiteraard zult u de vraag stellen wat uw voordelen zijn indien u ons verzoekt en machtigt om u bij te staan bij het verkrijgen van de juiste compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen. Hieronder geven wij u een aantal argumenten om ons in te schakelen waardoor u de juiste en eerlijkste compensatie zult ontvangen.

 1. Beoordelen van juiste WOZ-waarde
 2. Controleren van het toegewezen percentage voor het postcodegebied waar uw onroerende zaak is gelegen correct bij het bepalen van de waardevermindering
 3. Is de periode waarover de waardecompensatie wordt uitgekeerd correct?
 4. Worden de bijkomende vergoedingen binnen de waardecompensatie juist berekend?
 5. Wordt de vergoeding voor de wettelijke rente goed vastgesteld?
 6. Wordt de waardecompensatie aan de juiste gerechtigde uitgekeerd?
 7. Controleren van de juiste koopsom als grondslag voor de compensatie van waardevermindering
 8. Ontzorgen van werkzaamheden en administratie
 9. Indienen bezwaar of beroep tegen aangeboden waardecompensatie

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website waarderegelingen.nl. Op deze website geven wij meer informatie over de compensatie voor waardevermindering door aardbevingen.

Laat uw WOZ-waarde van zowel 2020 als 2023 kosteloos controleren indien u tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 eigenaar bent van een woning in het aardbevingsgebied

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te laag is ingeschat voor zowel 2020 als 2023. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »